قشنگه ته سیگارائی که فقط خودم معنیشو میفهمم،آهنگی که نمیدونم چند بار تکرار شده،پاکتای خالی......