شنبه 26 اسفند‌ماه سال 1385

عشق ایستادن زیر باران و خیس شدن زیر باران نیست ، عشق آن است که یکی برای دیگری چتری شود ، و اوهیچوقت نداند که چرا خیس نشده وقتی معلم گفت عشق چند بخشه؟ زود دستمو بردم بالا و گفتم یک بخش، اما از وقتی که تو رو شناختم فهمیدم سه بخشه! آتش دیدن تو، شوق با تو بودن، اندوه بی تو ماندن

------------


بازی روزگار را نمی فهمم! من تو را دوست می دارم. تو دیگری را..... دیگری مرا..... و همه ما تنهاییم

 

مریم