دوشنبه 30 مرداد‌ماه سال 1391

خیلی حالش خراب بود از زمین و زمان بریده بود

رفتم تو زندگیش....

خیلی طول نکشید که حالش خوب شد

تشکر کرد و رفت تو زندگی یکی دیگه...