شنبه 16 شهریور‌ماه سال 1387

یه روز سر بچگی ازش پرسیدم آدم چیه؟؟ گفت خفه شو تو هم جنس اونایی یه مشت کثافت دروغگو که فقط بلدن خیانت کنن
از آدما بدم اومد حالا خیلی وقته آدم نیستم هر غلطی هم باشه کردم اماخوشحالم یه کثافت دروغگو نیستم که فقط بلد باشم خیانت کنم...